Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD ROUBENKY ROZKOŠ:

Ubytovatel: Josef a Pavla Hlávkovi, Nahořany 111, 549 07 Nahořany, IČO: 18855890


Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v Roubence Rozkoš, Lhota u Nahořan č.e. 3, 549 01 Nové Město nad Metují.

 

Hosté ubytovaní v tomto objektu jsou povinni seznámit se a dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo smluvní vztah s nimi ihned ukončit bez finanční náhrady.

 

1.
V objektu i na zahradě je nutno i během dne nerušit okolí nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.


2.
V době od 22:00 do 08:00 hod je host povinen dodržovat NOČNÍ KLID!!!, a chovat se tak, aby nerušil klid. V případě, že i přes opakované upozornění host porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje tento „Ubytovací řád“, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování ukončit pobyt hosta s okamžitou platností bez finanční náhrady.


3.
Při předání objektu je vybírána vratná kauce 4000 Kč na pobyt. Tato kauce je vratná na konci pobytu, případně se z ní hradí poškození. Host může užívat objekt po dobu, kterou má řádně předem domluvenou a uhrazenou.


4.
Kouření je zakázáno ve všech prostorách celé roubené chalupy. V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze občan, kterého ubytovatel zapíše do ubytovací knihy, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.


5.
Na základě rezervace objektu je hostovi umožněno ubytování od 15:00 do 18:00 hod. dohodnutého dne. Po 18:00 hod. musí být hodina ubytování písemně či telefonicky předem dohodnuta.


6.
V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit objekt nejpozději do 10:00 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

7.
Úhradu za ubytování ve výši 50 % z celkové ceny je host povinen zaplatit při rezervaci objektu do 5 pracovních dnů na základě vystavené faktury. Doplatek ve výši 50 % a poplatky (např. ubytovací poplatek OÚ) uhradí v den příjezdu dle platného ceníku u ubytovatele.


8.
Psi a jiná zvířata jsou v objektu zakázána.


9.
V den příjezdu je host povinen zkontrolovat fyzicky stav inventárního seznamu, který je v objektu vyvěšený a zjištěné rozdíly ihned nahlásit ubytovateli. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude povinen případné nesrovnalosti uhradit v hotovosti po ukončení pobytu. Ubytovatel má právo odečíst rozdíly stavu inventárního seznamu z poskytnuté kauce.


10.
Ubytovatel neodpovídá za případné ztráty a škody na majetku hosta, na věcech vnesených hostem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.


11.
Ubytovaný host má povinnost užívat prostory vyhrazené pro ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí zde přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, či jiné instalace.


12.
Za případné škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá host a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.


13.
Ubytovaný je povinen při odchodu uzamknout hlavní vchody, zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry (baterie), vypnout televizi. Klíče si během celého pobytu nechává u sebe. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče ubytovateli. V případě ztráty klíčů a ovladače host uhradí náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří a ovladače automatické brány (cena za vložky je 1.500,- Kč + 800,- ovladač).


14.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení.


15.
Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místě určených k tomuto účelu v obci. Veškeré sportovní vyžití a užívání dětských houpaček na pozemku u ubytovacího zařízení provozují hosté na vlastní nebezpečí. Majitel objektu nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

 

16.
Dětská hřiště v obci (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby. Majitel objektu tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na žádné hřiště v obci bez dozoru. Majitel objektu nezodpovídá za případné úrazy či újmy na zdraví.


17.
Motorová vozidla po předchozí domluvě s ubytovatelem, smí být zaparkována jen na určených místech. Tyto parkovací plochy jsou nehlídané a ubytovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle.


18.
Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb přijímá majitel objektu.


19.
V případě delšího pobytu jsou na vyžádání po týdnu měněny ručníky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí pokoje.


20.
Stornovací podmínky:
Host má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou na e-mail: hlavko@seznam.cz.

Úhradu za ubytování ve výši 50 % z celkové ceny je host povinen zaplatit při rezervaci objektu do 5 pracovních dnů na základě vystavené faktury. Doplatek ve výši 50 % a poplatky (např. ubytovací poplatek OÚ) uhradí v den příjezdu dle platného ceníku u ubytovatele.

Při zrušení závazné rezervace méně než 30 dnů před plánovaným začátkem pobytu se strhává zaplacená 50% záloha objednaných služeb. Pokud nájemce nenastoupí na pobyt vůbec, propadá celá tato zaplacená záloha na pobyt.

100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky.

 

 

Důležitá telefonní čísla na majitele objektu:


+420 608 000 222 – Josef Hlávko
+420 773 215 801 – Pavla Hlávková

HASIČI : 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
POLICIE : 158
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

 

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2019