Regulamin

REGULAMIN ZAKWATEROWANIA W DOMU Z BALI ROZKOŠ:

Właściciel: Josef i Pavla Hlávko, Nahořany 111, 549 07 Nahořany, REGON: 18855890


Niniejszy regulamin zakwaterowania dotyczy zakwaterowania w domu Roubenka Rozkoš, Lhota koło Nahořan nr 3, 549 01 Nové Město nad Metují.

 

Goście zatrzymujący się w tym obiekcie są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu zakwaterowania. W przypadku naruszenia zasad, wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego z gośćmi, bez żadnej rekompensaty finansowej.

 

1.
W budynku oraz w ogrodzie, także w ciągu dnia, należy unikać zakłócania porządku przez nadmierne krzyki, głośny śpiew, głośne odtwarzanie muzyki itp.


2.
W godzinach od 22:00 do 08:00 gość jest zobowiązany do przestrzegania CISZY NOCNEJ!!! Gość powinien zachowywać się tak, aby nie zaskłócać spokoju. W przypadku, gdy pomimo wielokrotnych ostrzeżeń gość narusza dobre obyczaje lub w inny sposób rażąco narusza niniejszy „Regulamin Zakwaterowania”, wynajmujący może zakończyć pobyt gościa ze skutkiem natychmiastowym, przed zakończeniem okresu zakwaterowania i bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.


3.
Przy przekazaniu obiektu do wynajmu pobierana jest (kartą) kaucja zwrotna w wysokości 5000 CZK za pobyt. Depozyt ten podlega zwrotowi na koniec pobytu. Ewentualne szkody są pokrywane z tego depozytu. Gość może korzystać z obiektu przez uzgodniony i opłacony wcześniej okres.


4.
Palenie tytoniu (i papierosów elektronicznych) jest zabronione we wszystkich częściach domu z bali drewnianych. Jedynie osoba zarejestrowana przez wynajmującego w książce kwaterunkowej może zamieszkać w obiekcie i to dopiero po okazaniu dowodu osobistego, ważnego paszportu lub innego aktualnego dokumentu tożsamości.


5.
Gość może się zakwaterować w obiekcie na podstawie rezerwacji w uzgodnionym dniu od godziny 15:00 do 18:00. Kwaterowanie po godzinie 18:00 należy uzgodnić z wyprzedzeniem, na piśmie lub telefonicznie.


6.
W ostatnim dniu, zgodnie z umową pobytu, gość jest zobowiązany do zwolnienia budynku najpóźniej do godziny 10:00, chyba że uzgodniono inaczej.

 

7.
Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakwaterowanie w wysokości 50% całkowitej ceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia rezerwacji, na podstawie wystawionej faktury. Pozostałe 50% i dodatkowe opłaty (np. opłata za pobyt rekreacyjny dla gminy) zostanie uiszczone w dniu przyjazdu u właściciela, zgodnie z obowiązującym cennikiem.


8.
Psy i inne zwierzęta nie mogą przebywać w obiekcie.


9.
W dniu przyjazdu gość jest zobowiązany do fizycznego sprawdzenia stanu wyposażenia zgodnie z wykazem, który jest wywieszony w budynku i niezwłocznego zgłoszenia wynajmującemu wykrytych różnic. Późniejsze reklamacje nie będą brane pod uwagę, a gość będzie zobowiązany do zapłaty w gotówce za wszelkie niezgodności stwierdzone po zakończeniu pobytu. Wynajmujący ma prawo do potrącenia wartości różnic w wyposażeniu z wpłaconej kaucji.


10.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w majątku gościa, w rzeczach wniesionych przez gościa do obiektu, ani za szkody w jego rzeczach osobistych.


11.
Gość jest zobowiązany do korzystania jedynie z pomieszczeń dla niego przeznaczonych. Bez zgody właściciela zabronione jest przenoszenie mebli, dokonywanie napraw i jakichkolwiek ingerencji w sieci elektrycznej lub w innych instalacjach.


12.
Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w urządzeniach i mieniu oraz jest zobowiązany do ich zrekompensowania w pełnej wysokości.


13.

Najemca przy wyjeździe ma obowiązek zamknąć główne wejścia, wyłączyć światła, zakręcić wodę (baterie), wyłączyć telewizor. Najemca przechowuje klucze przez cały swój pobyt przy sobie. Po wyjeździe gość jest zobowiązany do przekazania kluczy wynajmującemu. W przypadku zgubienia kluczy lub pilota, gość pokryje koszty związane z ich całkowitą wymianą, w tym z wkładką w drzwiach wejściowych i pilotem do automatycznej bramy (cena wkładek to 1500 CZK + 800 CZK za pilota).


14.
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać dzieci poniżej 10 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej na terenie całego obiektu.


15.
Gra w piłkę i inne sporty mogą być uprawiane tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu w gminie. Wszystkie zajęcia sportowe i korzystanie z huśtawek dla dzieci na terenie posesji odbywają się na odpowiedzialność gości. Właściciel nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu.

 

16.
Place zabaw dla dzieci w miejscowości (huśtawki, zjeżdżalnie, tory przeszkód itp.) mogą być używane przez dzieci tylko w obecności osoby dorosłej. Właściciel nieruchomości ostrzega w ten sposób gości, aby nie wpuszczali dzieci na plac zabaw bez nadzoru. Właściciel nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu.


17.
Pojazdy silnikowe mogą być parkowane po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem tylko w wyznaczonych miejscach. Miejsca te nie są strzeżone, a wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu albo rzeczy w pojeździe.


18.
Zażalenia gości i ewentualne propozycje dotyczące poprawy jakości usług można składać u właściciela obiektu.


19.
W przypadku dłuższego pobytu, na życzenie najemcy, ręczniki i pościel są wymieniane po tygodniu użytkowania. Podstawowe środki do sprzątania stanowią wyposażenie w pokoju.


20.
Warunki anulowania pobytu:
Gość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, jednak nie później niż 30 dni przed zarezerwowanym terminem, wyłącznie w formie pisemnej, na adres e-mailowy: hlavko@seznam.cz.
Przy rezerwacji obiektu gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakwaterowanie w wysokości 50% całkowitej ceny, w ciągu 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji, na podstawie wystawionej faktury. Pozostałe 50% i opłaty dodatkowe (np. opłata za pobyt rekreacyjny dla gminy) zostanie zapłacone u właściciela w dniu przyjazdu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 

 

Ważne numery telefonów do właściciela obiektu i telefony alarmowe:


+420 608 000 222 – Josef Hlávko
+420 773 215 801 – Pavla Hlávková

STRAŻ POŻARNA: 150
POGOTOWIE RATUNKOWE: 155
POLICJA: 158
ALARMOWA LINIA TELEFONICZNA: 112

 

Niniejszy regulamin zakwaterowania wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.